Актуална тема » Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от ВАСИЛ СТАНИМИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със спортни обекти и съоръжения

 

 

 

 

 

 

 

докладна_наредба_спор._обекти

ПРОЕКТ_НАРЕДБА_ЗФВС