Актуална тема »

Община Ковачевци, област Перник съобщава, че е изработен помощен план по чл. 13а от ПЗСПЗЗ  за ПИ № 1, 2 и 3 попадащи в урегулирани поземлени имоти VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х , ХІ и ХІІ, кв. 27 по регулационният план на с. Косача, община Ковачевци.

Проектът на помощния план е изложен за разглеждане в дирекция ”ТСУ,А и КС” при община Ковачевци. Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по помощния план до общинската администрация в 14 – дневен срок .