Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   №  112/22.10.2014г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни,че е изработен проект за изменение подробен устройствен план в обхват УПИ Х-52,54 и УПИ ХІ-47,48,49,кв.7 по плана на с.Егълница,възложители –Сашка Джагалска,Красимир Джагалски и Кира Алексиева.

 

С изменението на подробен устройствен план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ТСУ, А и КС”.