Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   №  116/27.10.2014г.

 

Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни,че е изработено попълване на кадастрален план и регулационен план на с.Ковачевци за УПИ ХV-1148 в кв.41 на насл. на Кирил Манов Попов .

 

С изменението на подробен устройствен план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ТСУ, А и КС”.