Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 128/04.11.2014г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, съобщава, че е изготвен помощен план за неурегулиран поземлен имот с проектен планоснимачен № 2, в мах. Количкова, в землиещето на с. Сирищник, община Ковачевци със изготвения помощен план можете да се запознаете в дирекция „ТСУ, А и КС”

___________________________________________

О Б Я В А

Фондация „ГИС-Трансфер Център, София  и СНЦ„МИГ Радомир- Ковачевци-Земен”,организира и провежда

 

По Мярка111 „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания“от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.  и Стратегията за местно развитие на Сдружение „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен”

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ

По Проект: Повишаване капацитета на агроекологичните дейности и опазване на околната среда в  СНЦ „МИГ Радомир- Ковачевци- Земен, който включва 6 бр. семинари по 18 часа:

 1. 1.      Биологични продуктиза селското стопанство
  1. 2.      Проблеми на опазване на околната среда
  2. 3.      Oпазване на околната среда в земеделието
  3. Повишаване на знанията за основните изисквания в областта на опазване на околната среда
  4. 5.      Иновации и трансфер на приложни знания и технологии в областта на селското стопанство
  5. Многокомпонентни стимулиращи хранителни среди  за растениевъдството

Обучението ще се проведе с 1 група от 12 участника-  жители на територията на  СНЦ „МИГ Радомир– Ковачевци- Земен”. Участниците могат да бъдат:

1. Земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители.

2. Управители или наети с трудов договор в юридически лица- земеделски производители.

3. Физически лица собственици на гори или земи от горския фонд.

4. Одобрени ползватели на финансова помощ по Наредба № 11 от 2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“.     

ФИНАНСИРАНЕТО НА ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СЕСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Заявление за участие по образец може да се подаде или да се изпрати на адрес:

СНЦ „МИГ Радомир- Ковачевци – Земен”, гр. Радомир, ул. Батенберг 28

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯна  тел: 077798081; 0899113230;  02 870 62 64

  Срок за набиране на заявления за включване в обучение 30  дни след публикуване на обявата.