Актуална тема »

В изпълнение на Заповед  №  РД 454  от 27.10.2014г. на Кмета  на Община Ковачевци

 

В А Ш И Т Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я,  И Д Е И   И   И С К А Н И Я

П О   С Ъ С Т А В Я Н Е Т О  Н А  П Р О Е К Т  Н А О Б Щ И Н С К И                                Б Ю Д Ж Е Т  З А 2015г.

 

Може да  изложите в писмен вид до Кмета на Общината или Кметския наместник на населеното място, в срок до 21 ноември 2014г.