Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2014 година, както следва:

 

       В ЧАСТ ІІ. “Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост”, се променя както следва:

 Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. очаквани приходи от продажба на имоти към 194 500 лева се прибавя  сумата от 6 000 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 200 500 лева  или

 

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 214 000 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 5 450 лева се прибавят 600  лева и за оценки става 6 050 лева

Точка 3. за обявления към 2 100 лева се прибавят 160 лева и за обявления става 2 260 лева или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБЩО” става 13 810 лева.

 

        В ЧАСТ ІІІ.

– “Имоти които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС/закона за общинската собственост”, Буква Б/ като се създадат  нови точки- т. 10 и т.  11, със следното съдържание:

10.НУПИ №006019 м.”Влашкина” по КВС с.Лобош – 270 кв.м.

11.НУПИ №03906 м.”Провалец” по КВС с.Ковачевци – 525 кв.м.