Новини » ПОКАНА

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВАТА : 08.03.2011 г.


Община Ковачевци, област Перник  на основание чл. 2, ал.1, т.2 и  чл.2б, ал.1  от НВМОП и на основание Заповед № 42/28.02.2011 г.  на Кмета на Община Ковачевци,  отправя покана до всички заинтересовани лица да представят оферта, съдържаща техническо и финансово предложение за изпълнение на малка обществена поръчка с предмет : „Доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Ковачевци”, в съответствие с условията, посочени в документацията за участие, съдържаща пълния текст на поканата и приложенията към нея.

1. Наименование на обекта на поръчката : „Доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Ковачевци”

2. Наименование и адрес на възложителя :

Община Ковачевци

Адрес : 2450, с.Ковачевци, област Перник

Телефон : 0886747178

Лице за контакти : инж. Любомир Цветков

3. Вид на поръчката : доставка

4. Изисквания към изпълнението на поръчката :

- Хранителните продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от МЗГ.

- Изпълнителят на гарантира добър търговски вид на предлаганите артикули.

- Всеки доставен продукт в Домашен социален патронаж с.Ковачевци да бъде в срок на годност и придружен от експертен лист, сертификат за качество, документ за произход или друг  аналогичен документ гарантиращ качеството и произхода на продукта.

- Изпълнителят да бъде в състояние да доставя конкретно заявените количества до крайния получател – Домашен социален патронаж с.Ковачевци в договорените срокове, съобразени със зададените заявки.

- Изпълнителят да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството.

- Изпълнителят следва да доставя хляб без съдържание на продукти и съставки, които се състоят от генно-модифицирани организми.

5. Критерии за оценка – най-ниска предлагана  цена

6. Описание на обекта на обществената поръчка :

„Доставка на хляб за нуждите на Домашен социален патронаж на територията на община Ковачевци” на хляб бял – 0.700 кг и хляб – типов – 0.700 кг видове хляб, приблизително 24 830 бр. от които : 14 300  бр. бял хляб  и  10 530 бр. типов хляб, необходими за едногодишен период и съобразени със заложените в бюджета на Домашен социален патронаж средства. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви целия асортимент, според конкретните /специфични/ нужди на крайните потребители.

7. Място на изпълнение на поръчката: Домашен социален патронаж към Община Ковачевци, с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

8. Срок на изпълнение на обществената поръчка : една календарна година, считано от датата на подписване на договора.

9. Срок за получаване на оферти – Офертите да се представят в деловодството на Община Ковачевци в срок до 10,00 ч. на  29.03.2011 г.

10. Определяне на срок на валидност –  90 календарни дни

11. Дата на публикуване на поканата : 08.03.2011 г. Поканата и приложенията към нея могат да бъдат получавани от заинтересованите лица в срок до 7 /седем/ работни дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на поканата /денят на публикуване не се включва в сроковете/, а именно в срок до 17.03.2011 г., всеки работен ден от 8.30 ч. до 16.30 ч. в деловодството на Община Ковачевци, област Перник. Офертите следва да се представят в деловодството на Община Ковачевци в срок до  29.03.2011 г. до 10.00 ч. в съответствие с условията, посочени в документацията за участие, съдържаща пълния текст на поканата и приложенията към нея.

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци