Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  139 / 04.12.2014 г.

 

 

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен геодезически план -имот №008040 и сгради , местност/махала „Пухла”, с. Лобош на ЕТ „ЕМИЛИЯ ДЕЛЧЕВА-7”

 

            С геодезическия план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  140 / 04.12.2014 г.

 

 

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен ПУП план за изменение на улична и дворищна регулация – парцели  Х-154,155 и 155,  кв.18 , с. Сиришник   на наследници на Боян Алексов Андреински

 

            С ПУП план за изменение на улична и дворищна регулация заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  141 / 04.12.2014 г.

 

 

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект за нанасяне на поземлен имот и вилна сграда/паянтова/ в него в махала „Поляня”, с. Косача   на Ростислав Димитров Тодоров

 

            С проекта за нанасяне на поземлен имот и вилна сграда/паянтова/ в него в махала „Поляня”,

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  142 / 04.12.2014 г.

 

 

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработенa скица- проект за изменение и допълнение на кадастралния план на ПИ 2, , с. Егълница   на Ферданчо Славчов Дяволски

 

            Със скицата- проект за изменение и допълнение на кадастралния план на ПИ 2, , с. Егълница

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  143 / 04.12.2014 г.

 

 

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен ПУП-план за изменение на улична регулация;План застрояване;Попълване на жилищни сгради, с. Сиришник   на Кирил Боянов Зарев

 

            С  ПУП-план за изменение на улична регулация;План застрояване;Попълване на жилищни сгради, с. Сиришник

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  145 / 04.12.2014 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен план за “Попълване кадастрален план за имот №1 мах. „Стаменкова”, с. Ковачевци   на Свтлана Димитрова Фотева и Йордан Станев Фотев

 

            С  плана за “Попълване кадастрален план за имот №1 мах. „Стаменкова”, с. Ковачевци

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  146 / 04.12.2014 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, ПУП-план за изменение на улична регулация; Попълване на жилищнa сградa парцели ХII-368 и ХIII-367 кв.8 с. Сиришник  на Божидар Гаврилов Стоичков

 

            С  ПУП-план за изменение на улична регулация; Попълване на жилищнa сградa парцели ХII-368 и ХIII-367 кв.8 с. Сиришник

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА: