Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  147 / 10.12.2014 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на кадастрален план „Попълване на имот нов планоснимачен номер 161 по кадастрален план на с.Егълница на Йорданка Михова Михова и Цветанка Михова Михова

 

            С  проект за изменение на кадастрален план „Попълване на имот нов планоснимачен номер 161 по кадастрален план на с.Егълница

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  148 / 10.12.2014 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение плана за регулация;  за УПИ IV-17058 кв.42с. Лобош  на Красимира Стойчева Томова

 

            С  проекта за изменение плана за регулация;  за УПИ IV-17058 кв.42

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  149 / 10.12.2014 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработена геодезическа снимка на ПИ 95 дял първи , по кадастралния регулационен план на с. Ракиловци  на Йордан Стоянов Кръстев

            С  геодезическа снимка на ПИ 95 дял първи , по кадастралния регулационен план на с. Ракиловци  заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  150 / 10.12.2014 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен ПУП попълване на кадастрален план имот 1, мах.”Стаменкова”  с. Ковачевци на Йордан Станев Фотев

 

            С  ПУП попълване на кадастрален план имот 1, мах.”Стаменкова” заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

 

 

ОТ  ОБЩИНАТА: