Актуална тема » Годишна програма

ГОДИШНА  П Р О Г Р А М А

ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ -

 ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 г.

Програма2