Актуална тема »

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация  Ковачевци, обявява старт на кампанията по събиране на местни данъци и такси, от понеделник – 09.02.2015г.

Звено „Местни данъци и такси” при Община Ковачевци е в готовност, да приема първите клиенти, желаещи да заплатят дължимите данъци и такси за 2015 година.

Гражданите, които заплатят целия размер на дължимия годишен данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до края на месец април, могат да ползват 5 % отстъпка. Задълженията могат да бъдат платени и на части, като това става на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври, както и по банков път:

                         „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД,  клон РАДОМИР

BIG : IABGBGSF               IBAN : BG57IABG74788400576000

                                  442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

                                  442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

                                  442300 – ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

       Телефон за връзка: 0885 74 75 27 –  Мария Асенова – Гл. специалист „МДТ”    при Община Ковачевци

Общинска администрация- Ковачевци