Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е

 

№  23 / 06.03.2015 г.

  Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на поземлени имоти 17, 18 и 19 и вилна сграда  в мах.Калайджийска с.Ковачевци на Иванка Кирилова Божилова

            С  проекта за попълване на поземлени имоти 17, 18 и 19 и вилна сграда  в мах.Калайджийска с.Ковачевци на Иванка Кирилова Божилова

 

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА: