Актуална тема » Изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

Изменение на ПУП – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ

за кв. 104, УПИ I – 153,с.Егълница, община Ковачевци, област Перник

KMBT_215_01316