Актуална тема »

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година, както следва:

 

         В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя така:

 

   

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост към сгради 35 000.00 лева се прибавя  сумата от 55 443 лева плюс земя – 30 500 лева,  общо очаквани приходи  по точка 1. става 120 943 лева. или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 180 943 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 6000 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 6300 лева

Точка 3. за обявления към 2000 лева се прибавят 100 лева и за обявления става 2 100 лева

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБЩО” става 11 400 лева.

 

В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нова точка 9 Урегулиран поземлен имот І-153 от кв. 104, с. Егълница, община Ковачевци, област Перник с площ 14 529 кв.м.