Актуална тема »

О Б Я В Л Е Н И Е

  №  25 / 19.03.2015 г.

 

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на кадастрален план имот 1  в мах.Кривошийна с.Ракиловци на Елена Райчева Янкова

            С  проекта за попълване на кадастрален план имот 1  в мах.Кривошийна с.Ракиловци на Елена Райчева Янкова

 

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

==================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  26 / 19.03.2015 г.

 

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на кадастрален план попълване на нови планоснимачни номера 1155 и 1156  от КП на с.Сиришник на Анита Евтимова Евгениева

            С  проекта за изменение на кадастрален план попълване на нови планоснимачни номера 1155 и 1156  от КП на с.Сиришник на Анита Евтимова Евгениева

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

======================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 №  27 / 19.03.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение плана за регулация за УПИ IV-17058 кв.42 по плана на с.Лобош на Красимира Стойчева Томова

 

            С  проекта за изменение плана за регулация за УПИ IV-17058 кв.42 по плана на с.Лобош на Красимира Стойчева Томова

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

===========================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  28 / 19.03.2015 г.

 

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект ПУП и ПЗ промяна предназначението на ПИ 003050, КВС с.Калище на Недялка Илиева Христова

 

            С  проекта ПУП и ПЗ промяна предназначението на ПИ 003050, КВС с.Калище на Недялка Илиева Христова

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

===================================================================

О Б Я В Л Е Н И Е

№  29 / 19.03.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на ПУП План за регулация за кв. 104, УПИ I – 153 с.Егълница на Община Ковачевци

 

            С  проекта за изменение на ПУП План за регулация за кв. 104, УПИ I – 153 с.Егълница на Община Ковачевци

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

№  30 / 21.03.2015 г.

 

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект на ПУП – ПРЗ  за промяна на предназначението на ПИ -123001 мах.Калайджийска с.Ковачевци, представляваща земя по $4 в земя за застрояване на жилищна сграда на Петър Асенов Илиев, чрез пълномощник Йорданка Любомирова Николова

 

            С  проекта на ПУП – ПРЗ  за промяна на предназначението на ПИ -123001 мах.Калайджийска с.Ковачевци, представляваща земя по $4 в земя за застрояване на жилищна сграда на Петър Асенов Илиев, чрез пълномощник Йорданка Любомирова Николова

 

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА