Актуална тема »

На 07 май 2015 г. от 15,00 ч. в Община Ковачевци ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Компетентност и ефективност“ – обучение на служителите в Община Ковачевци, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Общата стойност на проекта е 68 551,50 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ. Екипът за управление на проекта и представители на фирмата – изпълнител за организиране и провеждане на обучения ще представят извършените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.  Проектът има за цел чрез повишаване на капацитета на служителите да подобри административното  обслужване в Община Ковачевци и професионалната компетентност на служителите за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.