Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  65 / 23.06.2015 г.

 

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за помощен план за ПИ 108по регулационния план с.Чепино на Иван Сергиев Искренски

             С  проекта за помощен план за ПИ 108по регулационния план с.Чепино на Иван Сергиев Искренски

  заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

————————————————–

О Б Я В Л Е Н И Е

  №  63 / 23.06.2015 г.

  Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, скица -проект за обособяване на имот мах. Влашкина с. Лобош на Николай Петров Николов

             Със  скицата -проект за обособяване на имот мах. Влашкина с. Лобош на Николай Петров Николов

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА:

—————————————————-

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  64 / 23.06.2015 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на имот нов планоснимачен номер 1111  по КП с.Сиришник на Здравка Борисова Ненкова

             С  проекта за попълване на имот нов планоснимачен номер 1111  по КП с.Сиришник на Здравка Борисова Ненкова

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА: