Актуална тема » Съобщение

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

От Общинска администрация-Ковачевци  напомнят, че лицата подават за стопанската 2015/2016г. заявление за предоставяне на пасища, мери и ливади по образец до кмета на общината, в която е регистриран животновъдния им обект. Заявленията се подават в срок 01 юли до 10 юли 2015г. и към тях се прилагат следните документи:

1.Декларация по образец

2.Приложение 1 и/или 2

3.Приложение 3

4. Kопие от документ за самоличност за физическите лица или нотариално заверено пълномощно и копие от документ за самоличност на упълномощеното лице;

5. Kопие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

6. Kопие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждането на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

7.Актуална справка за животни /към датата на подаване на заявлението/.

8.Удостоверение от компетентните органи за наличие или липса на:

А/ данъчни задължения към Общината.

Б/ задължения от ТД на НАП;

В/ задължения към Държавен фонд „Земеделие

За повече информация относно заявления, приложения и регистри влезте в Публични регистри – Предстоящи търгове и конкурси – Заявления за предоставяне на пасища, мери и ливади.

От Общината

____________________________________________________________

 

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година, както следва:

 

         1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

 

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост: към сгради 35 000.00 лева се прибавя  сумата от 55 443 лева плюс земя – 30 500 лева,  и общо очаквани приходи  по точка 1. става 120 943 лева. или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 180 943 лева

 

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 6000 лева се прибавят 300 лева и за оценки става 6300 лева

Точка 3. за обявления към 2000 лева се прибавят 100 лева и за обявления става 2 100 лева

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 11 400 лева.

 

 

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

 

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нова точка 9 – Урегулиран поземлен имот І-153 от кв. 104, находящ се в  с. Егълница, община Ковачевци, област Перник с площ 14 529 кв.м.