Актуална тема » Обявление Промяна на Програма ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2007-2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7,  АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

 Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година, както следва:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост: към сгради 90 443 лева се прибавя  сумата от 15 682 лева плюс земя – 30 500 лева,  и общо очаквани приходи  по точка 1. става 136 625  лева. или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 196 625 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 6300 лева се прибавят 600 лева и за оценки става 6900 лева

Точка 3. за обявления към 2100 лева се прибавят 200 лева и за обявления става 2 300 лева

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 12 200 лева.

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нова точка 10 – Урегулиран поземлен имот ІV-153 от кв. 102, с. Егълница, община Ковачевци, област Перник с площ 2 336кв.м.

И нова точка 11 – Урегулиран поземлен имот І-153 от кв. 105, с. Егълница, община Ковачевци, област Перник с площ 1 565 кв.м.

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 07-2015Г.