Актуална тема » Обявление ТСУ

ОБЯВЛЕНИЕ

№77/27.07.2015г.

           Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен ПУП –План за регулация-отреждане на нови УПИ ІІ-156 и ІІІ-156 в кв.101,с.Егълница,възложител-Тихомир Василев Славчев.

С Подробния устройствен план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ТСУ, А и КС”.

               ОТ ОБЩИНАТА: