Актуална тема » Обявление ТСУ

ОБЯВЛЕНИЕ

№76/27.07.2015г.

           Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен проект на подробен устройствен план –ПУП за  ПИ 088017

с.Ковачевци,възложител-Димитър Кирилов Труканов.

С Подробния устройствен план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ТСУ, А и КС”.

   ОТ ОБЩИНАТА: