Актуална тема » Обявление ТСУ

ОБЯВЛЕНИЕ

№78/27.07.2015г.

           Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен помощен-план за попълване на имоти в м.”Бубевица”,попадащи в стопански двор на бившото ТКЗС ,с.Калище,възложител-н-ци на Анто Иванчов Дългоньов.

С Подробния устройствен план заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ТСУ, А и КС”.

                ОТ ОБЩИНАТА: