Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  84 / 04.08.,2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение ПУП и ПР  на  УПИ I I -161 в кв.29 по пегулационен план с.Егълница на Йорданка и Цветелина Михайлоа Михова

             С  проекта проект за изменение ПУП и ПР  на  УПИ I I -161 в кв.29 по пегулационен план с.Егълница на Йорданка и Цветелина Михайлоа Михова

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА