Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  83 / 04,08.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработено, Геодзическо заснемане на вилна сграда в имот 3 мах.Джегалска  с.Егълница на Севдалина Алексиева Дамянова

             С  Геодзическото заснемане на вилна сграда в имот 3 мах.Джегалска  с.Егълница на Севдалина Алексиева Дамянов

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА