Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година, както следва:

         В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя така:

  

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост към земя- 30 500лв. се прибавя сумата от 16 201 лева плюс сгради- 90 443 лева ,  общо очаквани приходи  по точка 1. става 137 144 лева. или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 197 144 лева

 

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 6300 лева се прибавят 900 лева и за оценки става 7200 лева

Точка 3. за обявления към 2100 лева се прибавят 300 лева и за обявления става 2 400 лева

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБЩО” става 12 600 лева.

 

В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Добавя се нова точка 10 – Урегулиран поземлен имот ІV-153 от кв. 102, с. Егълница, община Ковачевци, област Перник с площ 2 336кв.м.

И нова точка 11 – Урегулиран поземлен имот І-153 от кв. 105, с. Егълница, община Ковачевци, област Перник с площ 1 565 кв.м.

И нова точка 12 - 99 кв.м., част от общински имот с планоснимачен №1220, кв.42 по плана на с. Лобош, община Ковачевци, област Перник