Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

   99 / 09.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на кадастрален имот нов пл. Номер 1 и паянтова  жилищна сграда,по плана на  с.Лобош  мах.”Водениците” на Александър Димитров Кирилов

             С  проекта попълване на кадастрален имот нов пл. Номер 1 и паянтова  жилищна сграда,по плана на  с.Лобош  мах.”Водениците” на Александър Димитров Кирилов

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА