Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  100 / 09.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за попълване на имоти нови пл. Номера 10 и 11,по плана на  с.Лобош  мах.”Влашкина” на Павлинка Цветкова Борисова

             С  проекта за попълване на имоти нови пл. Номера 10 и 11,по плана на  с.Лобош  мах.”Влашкина” на Павлинка Цветкова Борисова

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 

ОТ  ОБЩИНАТА