Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  108 / 22.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за `частично изменение на РП на УПИ ХIII-23 кв,7 на  с.Калище   на Йоана Михайлова Минкова

             С  проекта за частично изменение на РП на УПИ ХIII-23 кв,7 на  с.Калище   на Йоана Михайлова Минкова

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА