Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  109 / 22.10.2015 г.

 Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за `изменение на КП попълване на имоти ноави пл.номера 2 и 3 /стар пл.н-р 2/ по КП с.Калище  на Методи Асенов Тодоров

             С  проекта за изменение на КП попълване на имоти ноави пл.номера 2 и 3 /стар пл.н-р 2/ по КП с.Калище  на Методи Асенов Тодоров

заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

ОТ  ОБЩИНАТА