Актуална тема » Заповед за определяне на райони с организирано сметосъбиране и сметоизвозване в населените места на Община Ковачевци през 2016г.

rayoni_smetosubirane_2016