Актуална тема » Обява „Общинска собственост“

О Б Я В А

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя  Заповед №РД 502/02.11.2015 год.

О Б Я В Я В А М:


           Публичен търг с тайно наддаване за продажба на следният недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот УПИ І-153, кв.105, находящ се в стопанския двор  на с. Егълница, община Ковачевци с площ  1 565 кв.м. с граници по скица ИЗТОК: УПИ V-153, ЗАПАД: Улица/107в-110/, СЕВЕР: Улица /110-110а/, ЮГ: кв. 105, с начална цена  6 291  /шест хиляди двеста деветдесет и един /  лева  с ДДС.

Публичният търг с тайно наддаване да се проведе на 04.12.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци.

Тръжна документация може да се закупи всеки работен ден до 16.00 часа на 03.12.2015г. ./включително/.

Цена на комплект тръжна документация в размер на 20.00 лева /двадесет лева/ без ДДС платима в касата на “ Местни данъци и такси “ в Община Ковачевци.

Депозит за участие в търга е в размер на 10% от  тръжната цена на имота, внесен в касата на Община Ковачевци до 16.00 часа на 03.12.2015год.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа на 03.12.2015 г. в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79

обява 1