Актуална тема » Д О К Л А Д Н А З А П И С К А от Васил Станимиров- Кмет на Община Ковачевци Относно: Изменение и допълнение на Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на Община Ковачевци, Област Перник.

докладна наредба 1-1