Актуална тема » ПОКАНА за публично обсъждане на проект за изменение и допълнение на Наредба 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Ковачевци

СЪОБЩЕНИЕ

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица ,че е подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Ковачевци .

На основание чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове / ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ,в Деловодството на Община Ковачевци ,в рамките на работното време от 08.30 до 17.00 часа както и на елктронната поща: oba_kovachevtsi@abv.bg

мотиви