Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.8, АЛ.10 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И ЧЛ.7, АЛ.3 ОТ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

ПРОЕКТ ЗА:

Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година, както следва:

         В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя така:

1.В ЧАСТ ІІ “Прогноза за очакваните  приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост” се променя както следва:

Буква “Б” От разпореждане с имоти –общинска собственост

Точка 1. Продажба на имоти – общинска собственост:  към земя – 46 701 лева се прибавя сумата 19 980 лева плюс сгради 90 443 лева и общо очаквани приходи  по точка 1. става 157 124  лева или

ВСИЧКО ПРИХОДИ буква “А” и буква “Б“ става 217 124 лева

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

 Точка 2.За оценки от независим оценител към 7 200 лева се прибавят 600 лева и за оценки става 7 800 лева

 Точка 3. За обявления  към сумата 2400 лв. се добавя 100 лв. и за обявления става 2500 лв.

или НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ “ОБШО” става 13 300 лева.

2.В ЧАСТ ІІІ. “ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА  ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА”   както следва:

В БУКВА “Б”- “Имоти, които Община Ковачевци има намерение да продаде по ЗОС”, сe  променя  по следния начин:

Нова точка 13½ идеална част от УПИ ХІІ-235, кв.18 с площ от 880 кв.м, находящ се в с. Косача, община Ковачевци, област Перник

И нова точка 14- УПИ, парцел №V-153, находящ се в кв.102 – стопанския двор на с. Егълница,  общ. Ковачевци, обл. Перник с площ 4 234 кв.м

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2015Г. 04-2