Актуална тема »

НА 30.11.2015 г. ОТ 10.00 ч.в заседателната зала на Общински съвет- Ковачевци ще се проведе редовно открито заседание на Общински съвет-Ковачевци  при следния проект за дневен ред:        

1. Избор на временна комисия за изработване на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Ковачевци,неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Докладва:В.Тодоров

Председател ОбС

2. Избор на временна комисия за разглеждане на докладни записки постъпили от общинската администрация

Докладва:В.Тодоров

Председател ОбС