Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД 542 /26.11.2015 год.

О Б Я В Я В А М:


Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на следните помещения:

          1. Помещение №1, с площ от 102 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м, изградена в УПИ VIII, кв.21 по плана на с. Лобош, община Ковачевци

2. Помещение №2, с площ от 72 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII, кв.21 по плана на с.Лобош, община Ковачевци.

Началната месечна наемна тръжна  цена е както следва:

1.За помещение №1, с площ 102.00 кв.м. месечна наемна тръжна цена в размер на 102.00 лева

2.За помещение №2, с площ от 72 кв.м. месечна наемна тръжна  цена в размер на 72.00 лева, съгласно Приложението към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  29.12.2015 г. от 10.00 часа за помещение №1 и 11.00 часа за помещение – №2 в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжната документация за всяко едно от помещенията може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 28.12.2015г. до 16.00 часа.

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци, за всеки един от обектите.

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, за всяко едно от помещенията, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 28.12.2015г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 28.12.2015г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

 

Телефон за контакти: 0889 74 75 79