Актуална тема » ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че е издадена заповед за отчуждаване № РД 497/29.10.2015г. на Кмета на Община Ковачевци / на основание чл. 25, ал. 2 и ал. 3 ЗОС, чл. 21, ал.1, ал. 2, ал. 3 от ЗОС, чл.205 т.1 от ЗУТ/  на част от поземлен имот 028015 по КВС на землището на село Ковачевци, ЕКАТТЕ 37513, с площ за отчуждаване 287 / двеста осемдесет и седем/ кв.м. отредени за път – публична общинска собственост, а останалата част с площ 1,506 декара съставляваща имот с проектен номер 028017 не променя предназначението си, а именно пасище, мера. Частта от поземлен имот с площ 287 кв.м. е собственост на наследници на Стоимен Любенов Илиев.

   Определената сума за обезщетение в размер на 408 лева на собствениците  е внесена в Интернешънъл Асет Банк АД, клон гр. Радомир  на основание чл.29, ал.2 от Закона за общинската собственост и може да бъде изплатена на правоимащите след представяне на всички необходими документи за изплащане. Определеният общ размер на обезщетението е разпределена по квоти съгласно притежавана собственост както следва:

За  Димитър Кирилов Димитров е в размер на 51 лева

За  Маргарит Кирилов Димитров е в размер на 51 лева

За  Антон Любенов Любенов е в размер на 51 лева

За  Красимир Любенов Любенов е в размер на 51 лева

За  Любка Кирилова Илиева е в размер на 51 лева

За  Кирил Василев Любенов е в размер на 51 лева

За Георги Благоев Манов е в размер на 51 лева

За Зора Благоева Владова е в размер на 51 лева

 Обявлението да се обнародва в Държавен вестник, да се публикува в интернет страницата на Община Ковачевци  и копие от него да се постави на определено за това място в сградата на кметството в с. Ковачевци.

 

 Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци