Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

№  128/ 15.12.2015г.

 Дирекция „ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработено инвестиционно намерение  за  изгражането  в кладница в УПИ І -042021, кв. 113, м. Герена,  село Ковачевци, община  Ковачевци, област Перник. 

В  14-дневен срок от датата на съобщението заинтересованите лица могат да подават писмени становища, възражения и предложения в сградата на  Община  Ковачевци.

От Общината