Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и моя Заповед №РД-5/06.01.2016 год.

О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за  отдаване под наем на следното помещение:

  Помещение №2, с площ от 72 кв.м., част от масивна сграда на един етаж със ЗП от 240 кв.м., изградена в УПИ VIII, кв.21 по плана на с.Лобош, община Ковачевци, с начална  месечна наемна тръжна  цена в размер на 72.00 лева без ДДС, съгласно Приложението към Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 14, ал.8 от Закона за общинската собственост.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на  09.02.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.

Тръжната документация за всяко едно от помещенията може да се закупи всеки работен ден в деловодството на община Ковачевци до 08.02.2016 г. до 16.00 часа.

Цена на един комплект тръжни документи е в размер на 20 лева без ДДС, платима на касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци, за всеки един от обектите.

Депозита за участие в търга е в размер на 30% от началната месечна тръжна цена, за всяко едно от помещенията, вносима в касата на община Ковачевци до 16.00 часа на 08.02.2016 г. /включително/.

Срок за приемане на заявленията за участие до 16.00 часа на 08.02.2016 г. /вкл/ в деловодството на Община Ковачевци.

Телефон за контакти: 0889 74 75 79
обява под наем 2 помещения с. лобош 2015г.