Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1/07.01.2016 г.

Дирекция „ТСУ, А и КС” при община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработено инвестиционно намерение за изграждане на предприятие за месопреработка от „ ЕТ Георги Деянов – месопреработване Лобош”, с.Лобош, община Ковачевци, област Перник.

В 14 дневен срок от датата на съобщението заинересованите лица могат да подадат писмени становища, възражения и предложения в сградата на община Ковачевци.

 

                                                                              От Общината

KMBT_215_02259