Новини » Годишна програма за управлението и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.

Общинската собственост е базата, върху която всяка община изгражда своята дейност и своята политика.

Управлението и разпореждането с общинската собственост са едни от най-значимите функции на общината и Общинския бюджет.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

ПРОГРАМА _ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ_2016