Актуална тема » Отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост на територията на община Ковачевци.

Във връзка със заявления от граждани, относно отдаване под наем чрез търг на земи по чл.19 ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползване на земеделските земи/ – ниви, ливади, пасища и мери, предлагам да се отдадат под наем следните имоти – общинска частна собственост.

Прилагам списък със всички свободни  имоти, земи по чл.19 ЗСПЗЗ.

ДОКЛ. ЗЕМ. ЗЕМИ 16g

ЕГЪЛНИЦА

КАЛИЩА

КОВАЧЕВЦИ

КОСАЧА

лобош

ракиловци

СВЕТЛЯ

СИРИЩНИК

слатино

ЧЕПИНО