Актуална тема » Актуализиране на наемната цена на земеделските земи, общинска собственост на територията на община Ковачвеци, обл. Перник.

На основание чл. 24 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, наемните цени се определят от общинския съвет.

Предлагам наемната цена на земеделските земи, общинска собственост на територията на община Ковачевци да се актуализира, съгласно направена оценка от лицензиран независим оценител от декември, 2015 г., както следва:

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 6.60 / шест лева и шестдесет стотинки/

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева.

ДОКЛ. ЗЕМ. ЗЕМИ16g. cena

KMBT_215_02369