Актуална тема » Обявление ТСУ

О Б Я В Л Е Н И Е

 №  6 / 09.02.2016 г.

 

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за изменение на кадастрален план „Попълване на нов имот пл.номер 324 и двуетажна масивна сграда по кадастрален план на  с.Светля на Росица Любенова Колева и Даниела Любенова Тодорова

             С  проекта за изменение на кадастрален план„Попълване на нов имот пл.номер 324 и двуетажна масивна сграда по кадастрален план на  с.Светля на Росица Любенова Колева и Даниела Любенова Тодорова

 заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА: