Актуална тема » Годишен план за паша за 2016 г. за общо индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 “и”, ал.3 и чл. 37”о” от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи / ЗСПЗЗ/, представям пред Общинския съвет – Ковачевци, Годишен план за паша за 2016 г., за общо и индивидуално ползване на мери и пасища – общинска собственост.

plan_pasha_2016

КОВАЧЕВЦИ- пасища

КОСАЧА- пасища

ЛОБОШ- пасища

ЕГЪЛНИЦА-пасища

КАЛИЩА- пасища

СЛАТИНО- пасища

РАКИЛОВЦИ- пасища

СВЕТЛЯ- пасища

СИРИЩНИК- пасища

ЧЕПИНО – пасища