Новини » Обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 41/12.02.2016 год.

 О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

 

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 6.60 / шест лева и шестдесет стотинки/ на декар

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар

за срок от една стопанска година /2015-2016/ на следните имоти- частна общинска собственост:

І.

С. ЛОБОШ
Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Катег. Площ/ дка
2 000011 Рудината Пасище, мера Х 5.370
3 000012 Рудината Пасище, мера Х 5.917
4 000015 Дългите ниви Пасище, мера Х 42.056
5 000016 Дългите ниви Пасише, мера Х 1.443
6 000019 Мухтииски кории Пасище, мера Х 6.520
7 000020 Мухтийски кории Пасище, мера Х 2.845
8 000027 Китка Пасище, мера Х 4.051
9 000030 Дисанов дол Пасище, мера Х 2.191
10 000039 Китка Пасище, мера 1.342
11 000041 Китка Пасище, мера 1.131
12 000044 Широка падина Пасище, мера ІХ 4.820
13 000045 Широка падина Пасище, мера ІХ 2.922
14 000048 Широка падина Пасище, мера ІХ 2.171
15 000052 Широка падина Пасище, мера ІХ 1.741
16 000056 Ваглянска бара Пасище, мера ІХ 8.660
17 000060 Ваглянска бара Пасище, мера ІХ 1.487
18 000062 Широка падина Пасише, мера ІХ 2.504
19 000064 Широка падина Пасище, мера ІХ 2.187
20 000144 Рудината Пасище с храсти Х 6.627
21 000145 Изворо Пасище с храсти Х 11.973
22 000147 Скалата Пасище с храсти Х 9.203
23 000148 Скалата Пасище с храсти ІХ 6.088
                   24 000156 Скалата Пасище с храсти ІХ 3.699
25 000253 Дъбица Пасище, мера Х 1.251
26 000262 Сомица Пасище с храсти ІХ 3.716
27 000264 Кежаница Пасище с храсти ІХ 16.795
28 000293 Рудината Пасище, мера Х 49.537
30 001010 Изворо Пасище, мера Х 79.623
31 001014 Изворо Пасише, мера Х 1.587
32 001020 Изворо Пасище с храсти Х 25.553
33 001034 Мухтийски кории Изворо Х 4.656
34 001037 Изворо Пасище, мера Х 1.282
35 001046 Изворо Пасище, мера Х 5.968
36 001047 Изворо Пасище, мера Х 1.241
                   37 001059 Изворо Пасище, мера Х 3.664
38 001060 Изворо Пасище, мера Х 1.419
39 001069 Изворо Пасище, мера Х 3.032
40 001073 Изворо Пасище, мера Х 2.180
41 001074 Изворо Пасище, мера Х 3.836
42 001099 Изворо Пасище, мера Х 2.502
43 001115 Изворо Пасище, мера Х 19.836
       44 001133 Изворо Пасише, мера Х 3.129
45 001137 Изворо Пасище, мера Х 5.810
46 001147 Изворо Пасище , мера Х 6.347
47 001161 Изворо Пасище, мера Х 5.017
48 001163 Изворо Пасище с храсти Х 2.840
49 002003 Джурница Пасище, мера Х 58.496
                   50 002010 Джурница Пасище, мера Х 95.697
51 002022 Джурница Пасище, мера Х 6.609
52 003011 Сомица Пасище с храсти ІХ 4.762
53 003021 Сомица Пасище, мера ІХ 7.403
54 003041 Сомица Пасище, мера ІХ 97.374
55 003046 Сомица Пасище, мера ІХ 24.329
56 003048 Сомица Пасище, мера ІХ 6.090
57 003051 Сомица Пасише, с храсти ІХ 5.593
58 004026 Кежаница Пасище, мера ІХ 26.177
59         004034 Кежаница Пасище, мера ІХ 12.849
60 004039 Кежаница Пасище, мера ІХ 26.423
61 005001 Ридо Пасище, мера ІХ 83.556
62 005002 Ридо Ливада ІХ 4.712
 63 005004 Ридо Пасище, мера ІХ 2.467
64 005010 Ридо Пасище, мера ІХ 1.784
66 005016 Ридо Пасище, мера ІХ 12.039
67 007028 Шилегарника Пасище, мера ІХ 4.517
68 008001 Пухла Пасище с храсти ІХ 5.101
69 008005 Пухла Пасище, мера ІХ 1.268
70 010034 Падините Пасише, мера ІХ 11.213
71 010042 Падините Пасище, мера ІХ 17.284
72 010043 Падините Пасище , мера ІХ 14.230
73 042002 Кежаница Нива ІХ 2.804
74 042028 Кежаница Нива ІХ 3.571
75 047001 Крушите Нива ІХ 4.999
                   76 047007 Крушите Нива ІХ 2.588
77 044004 Крушите Нива ІХ 1.099
78 044008 Крушите Нива ІХ 2.181
79 043018 Крушите Нива ІХ 2.502
80 041025 Орници Посевна площ ІХ 11.222
81 041008 Оници Посевна площ ІХ 5.201

 

 

 

 

 

С. КАЛИЩА

 

Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
2 000161 Бела круша Л:ивада V 1.779
3 000176 Бреске Пасище, мера V 4.170
4 000185 Дълга нива Пасище, мера V 4.386
5 000188 Дълга нива Пасище, мера V 0.507
6 000192 Мусеница Пасище, мера ІХ 2.102
7 000193 Мусеница Пасище, мера ІХ 17.967
8 000195 Мусеница Пасище, мера ІХ 2.946
9 100010 Тулев завой нива V 1.613
10 094025 Бреске Пасише, мера V 3.518
11 093005 Бреске Ливада V 1.017
12 092001 Бреске Ливада V 1.569
13 109086 Загрането Ливада 2.793
14 158001 Бачевци Ливада V 1.030
15 162001 Мусеница Ливада ІХ 1.101
                   16 105011 Могилите Ливада V 2.627
17 104036 При Гробищата Ливада V 2.969
18 104034 При Гробищата Ливада V 2.880
19 101001 Мусеница Пасище с храсти ІХ 25.027
20 105033 Могилите Ливада V 2.397
22 087005 Сирбежица Ливада V 4.425
23 087015 Сирбежица Ливада V 1.376
24 087017 Сирбежица Ливада V 0.623
25 109018 Загрането ливада 82.965
26 000248 Меча дупка Пасище, мера V 45.365
27 000032 Йовчовица Пасище, мера Х 54.214
28 000249 Меча дупка Пасище, мера V 65.601
29 019013 Дуните Изост. нива ІV 17.637

 

 

 

С. СИРИЩНИК

 

 

Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
1 063044 Милевица Ливада ІV 23.337
2 059010 При ливадата Пасище, мера ІV 18.041
 3 062013 Милевица Пасище, мера ІХ 61.787
4 063053 Ранова бахча Ливада ІV 3.202
5 089021 Ридо Нива ІХ 3.500
6 041036 Джилни рид Нива ІХ 3.845
7 077005 Вакъло Нива 0.377
8 029011 Боровица Нива VІІІ 19.135
9 019003 Биневите нива V 1.714
10 091001 Пропалица Нива 2.274
11 003018 Преслъп Пасище, мера ІХ 2.571
12 018013 Долна Гърбаница Ливада ІІІ 3.606
13 018019 Долна Гърбаница Ливада ІІІ 6.277
14 037003 Поповото Нива 18.606
15. 038001 Поповото Нива 9.804
                   16 023018 Гърбаница Нива V 1.324
17 023031 Гърбаница Нива V 4.573
18 063022 Умище Ливада ІV 5.820
19 063017 Милевица Нива ІV 9.921
20 063002 Милевица Ливада ІV 2.001
22 089003 Ридо Ливада ІХ 0.913
24 039005 Бърза Нива ІХ 6.507
25 039034 Бърза нива 4.644
26 039050 Бърза Нива 1.383
27 039080 Бърза Нива 1.00
28 060020 Поляна Нива ІV 1.146

 

29 071007 Лазева махала нива ІХ 15.940
30 071005 Лазева махала Нива ІХ 19.177
 31 072007 Боядж. поята Нива ІХ 24.650
32 072010 Боядж. поята Нива ІХ 42.612
33 055035 Девебаир Нива ІV 31.008
34 032006 Леската Нива VІІІ 3.999
35 032008 Леската Нива VІІІ 4.600
36 032010 Леската Нива VІІІ 37.729
37 053019 Мах. Антова нива ІV 41.891
38 048005 Крънчов дол Пасище, мера ІХ 5.522
39 051010 Поляна Нива ІV 9.771
40 000109 Партеница Пасище, мера VІІІ 14.229
41 006015 Преслъп Пасище, мера ІХ 12.872
42 080031 Вакъло Пасище, мера ІХ 22.699
43 080026 Орловица ливада VІІІ 4.686
                   44 031022 Леската Ливада VІІІ 34.846
45 000589 Мах. Ковачка Пасище, мера VІІІ 18.641
46 006005 Преслъп Пасище, мера ІХ 20.262
47 007033 Чучулига Пасище, мера ІХ 72.761
48 007048 Благуно Пасище, мера VІІІ 24.211
49 007014 Благуно Нива VІІІ 28.719
50 000649 Суриналото Пасище, мера ІХ 10.738
51 004010 Соколица Пасище, мера ІХ 32.792

 

52 052003 Мах. поляна Пасище, мера IV 20.046
53 046011 При градината ливада ІХ 11.423
54 005005 Преслъп Пасище, мера ІХ 6.259
55 010006 Аматица нива ІХ 6.043
56 089001 ридо ливада IX 4.770
57 089004 ридо ливада ІХ 3.813
58 090002 поляна ливада IV 4.932

 

 

 

с. Егълница

Имот номер Местностиме Начин на трайно ползване КатегорияЗемя Площ, дка.
038503 Чифлико Използв. ливада            VІ 2.004
038504 Чифлико Използв. ливада            VІ 0.732
038523 Чифлико Използв. ливада            VІ 0.530
038596 Чифлико Използв. ливада            VІ 0.897
038597 Чифлико Използв. ливада            VІ 0.703
038753 Чифлико Пасище, мера            VІ 0.965
038855 Чифлико Пасище, мера            VІ 0.882
038594 Чифлико Нива            VІ 9.079
038605 Чифлико Нива            VІ 8.037
041502 Тризленица Използв. ливада            ІV 3.627
041506 Тризленица Използв. ливада           ІV 2.218
041511 Тризленица Използв. ливада            ІІІ 17.929
041520 Тризленица Използв. ливада           ІV 2.686
041522 Тризленица Използв. ливада            ІV 35.396
041525 Тризленица Използв. ливада            ІV 15.107
045501 При линията Използв. ливада             ІІІ 2.585
045510 При линията Пасищ, мера            ІІІ 0.265
046187 Ливада            ІІІ 1.428
046501 При селото Нива            ІІІ 0.360
046507 При селото Нива            ІІІ 0.607
046510 При селото Пасище, мера            ІІІ 0.265
046513 При моста Нива            ІІІ 0.514
046515 При моста Нива            ІІІ 0.174
046516 При моста Нива            ІІІ 0.284
046517 При селото Нива            ІІІ 0.689

 

046518 При селото Нива            ІІІ 0.330
046521 При моста Нива            ІІІ 0.320
046523 При селото Пасище, мера            ІІІ 4.935
047054 При селото Нива           ІІІ 0.278
047508 Циганско мосте Нива            ІІІ 0.049
047509 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.101
047510 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.383
047511 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.181
047512 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.138
047513 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.183
047514 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.180
047515 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.244
047518 При селото Нива           ІІІ 0.264
047519 При селото Нива           ІІІ 0.884
047528 Курешница Използв. ливада            ІІІ 3.121
047530 Курешница Пасище, мера           ІІІ 0.175
047531 Курешница Пасище, мера           ІІІ 0.065
047532 Курешница Използв. ливада           ІІІ 0.595
047533 Курешница Използв. ливада           ІІІ 0.410
047534 Курешница Използв. ливада           ІІІ 0.398
047535 Курешница Използв. ливада           ІІІ 1.969
047536 Курешница Пасище, мера            ІІІ 2.284
047538 Курешница Нива           ІІІ 4.441
047543 Циганско мосте Нива           ІІІ 12.652
047546 Лаката Нива           ІІІ 15.570
047548 Циганско мосте Нива            ІІІ 0.073
047549 Циганско мосте Нива           ІІІ 0.175
047550 Циганско мосте Нива            ІІІ 0.221
048501 При селото Използв. ливада           ІV 0.288
048508 Герена Използв. ливада           ІV 0.316
048509 Герена Използв. ливада           ІV 0.324
048514 Герена Използв. ливада           ІV 1.448
048516 Герена Използв. ливада           ІV 8.354
048518 Стубело Използв. ливада           ІV 0.290
048524 Стубело Използв. ливада           ІV 0.856
048528 Стубело Използв. ливада           ІV 0.739

 

048530 Герена Използв. ливада          ІV 0.270
048540 Герена Нива          ІV 1.916
048542 Герена Нива          ІV 8.536
048552 Стубело Използв. ливада           ІІІ 1.142
048553 Стубело Използв. ливада          ІІІ 0.349
048554 Стубело Използв. ливада          ІІІ 1.037
048556 Стубело Използв. ливада           ІІІ 10.539
048557 Стубело Използв. ливада          ІV 21.373
048558 Герена Използв. ливада          ІV 0.693
049505 При селото Използв. ливада          ІV 0.988
049507 При селото Използв. ливада          ІV 1.774
049508 При селото Използв. ливада          ІV 0.260
049509 При селото Използв. ливада           ІV 0.899
049516 Стубело Използв. ливада          ІV 1.891
049517 Стубело Използв. ливада          ІV 0.502
049519 Стубело Използв. ливада           ІV 0.325
049524 Стубело Пасище,мера          ІІІ 2.410
049526 Стубело Пасище, мера          ІІІ 0.691
049528 Стубело Пасище, мера          ІІІ 5.713
049535 Дома Използв. ливада          ІV 0.663
049537 Дома Използв. ливада          ІV 0.482
049538 Стубело Използв. ливада          ІV 1.145
049541 Стубело Използв. ливада           ІV 0.695
049646 Денка Използв. ливада          ІІІ 1.027
049648 Денка Използв. ливада          ІІІ 1.114
049653 Денка Използв. ливада          ІІІ 3.793
049655 Денка Използв. ливада          ІІІ 0.412
049657 Денка Използв. ливада          ІІІ 0.819
050512 Денка Използв. ливада          V 1.096
050562 Врабчане Използв. ливада          V 3.354
050598 Денка Пасище, мера          V 10.656
050599 Денка Пасище, мера          V 2.416
050600 Денка Пасище, мера          V 18.138
050602 Денка Пасище, мера          V 8.277

 

 

050603 Денка Пасище, мера            V 9.914
050607 Врабчане Използв. ливада          V 0.927
050611 Врабчане Използв. ливада          V 3.371
051507 При пъто Използв. ливада          V 0.921
051511 Денка Използв. ливада          V 2.400
051512 Денка Използв. ливада          V 2.605
051514 Денка Използв. ливада          V 2.581
051516 Денка Използв. ливада           V 4.123
051517 Денка Използв. ливада          V 1.923
051541 Шундула Използв. ливада           V 4.940
051546 Шундула Пасище, мера          V 18.462
051547 Шундула Др.тр. насажден.           V 3.550
051548 Шундула Пасище, мера          V 1.743
051551 Шундула Пасище, мера          V 16.965
051552 Шундула Полска култура          V 21.342
051553 Паметника Пасище, мера          V 0.493
051559 Шундула Пасище, мера          V 4.129
051561 Шундула Пасище, мера          V 12.377
052502 Миладиновци Пасище, мера          ІV 0.614
052503 Миладиновци Пасище, мера          ІV 0.797
052531 Зубла Пасище, мера          ІV 8.709
055622 Присое Пасище, мера          ІХ 31.833
059142 Софато Нива          VІ 1.410
021063 ………………. Нива           ІІІ 0.136
021072 ………………. Нива          ІІІ 2.654
021073 ………………. Нива          ІІІ 2.658
021074 ………………. Нива          ІІІ 2.052
021077 Равнище Нива          ІІІ 0.525
021079 Равнище Нива            ІІІ 0.184
021080 Равнище Нива          ІІІ 0.324
021084 ……………… Нива           ІІІ 0.099
021086 ……………… Нива          ІІІ 0.725

 

023027 Курешница Нива          ІV 1.099
023043 Курешница Нива          ІV 0.897
023074 Курешница Нива          ІV 0.700
030030 Зубла Пасище с храсти          ІV 47.276
036014 Лозето Нива          V 3.852
038091 Чифлико Нива          VІ 10.982
038514 Чифлико Нива          VІ 2.119
035008 Ляшковци Нива          V 6.302
035011 Ляшковци Нива          V 1.999
035014 Ляшковци Нива          V 21.346
035016 Ляшковци Нива          V 2.678
029021 Дъбето Нива         ІV 4.303
029028 Дъбето Нива          V 6.004
032022 Цветаница Нива          ІV 2.006
032034 Цветаница Нива          ІV 0.676
032035 Цветаница Нива          ІV 14.871
039611 Огорски дол Пасище, мера          ІV 11.133
039613 Огорски дол Др.тр.насажден.          ІV 18.223
040512 Ридо Използв. ливада         VІ 25.285
052532 Зубла Пасище, мера          ІV 13.782
056529 Димовлак Използв. ливада         V 16.642
056530 Димовлак Пасище, мера          ІІІ 54,124

 

 

038806 Чифлико Използв. ливада            VІ 3.472
038808 Чифлико Използв. ливада            VІ 0.978
038809 Чифлико Използв. ливада             VІ 1.482
038812 Чифлико Използв. ливада            VІ 1.864
038821 Чифлико Използв. ливада            VІ 0.277
038823 Чифлико Използв. ливада            VІ 1.398
038888 Чифлико нива            VІ 6.227
038890 Чифлико Използв. ливада            VІ 3.117
041510 Тризленица Пасище, мера            ІІІ 5.114
041515 Тризленица Използв. ливада            ІІІ 10.971
042503 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 6.739
042505 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 5.892
042509 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 9.853
042510 Веловин дол Пасище, мера            ІІІ 2.727
049572 Чучулешко Използв. ливада            ІІІ 1.194
049632 Денка Използв. ливада            ІІІ 1.605
049641 Денка Използв. ливада            ІІІ 0.315
049644 Денка Използв. ливада            ІІІ 6.423
053501 Зубла Пасище, мера            ІІІ 5.993
053502 Зубла Използв. ливада            ІІІ 6.402
053507 Зубла Използв. ливада            V 5.298
053508 Зубла Използв. ливада            V 1.401
053509 Зубла Използв. ливада            V 1.698
053521 Зубла Пасище, мера            V 5.752
053522 Зубла Използв. ливада            V 0.118
053525 Зубла Пасище, мера            V 8.417
053526 Зубла Др.тр.насажден.            V 4.592
060018 Венико нива           ІV 1.182
060036 Венико нива            VІ 2.216
017011 Егеница нива            VІ 0.499

 

017012 Егеница нива            VІ 0.200
017016 Егеница нива            VІ 0.917
017045 Егеница нива            VІ 0.638
019007 Кулата нива            ІV 0.700
019010 Кулата нива            ІV 0.497
019015 Кулата нива            ІV 0.500
019017 Кулата нива            ІV 0.802
019068 Кулата нива            ІV 0.991
020179 Лаката нива            ІІІ 1.070
020181 Лаката нива            ІІІ 2.300
037007 Бекирица нива            ІІІ 1.578
037051 Бекирица нива ІІІ 0.200
037096 Бекирица нива ІІІ 0.236
037122 Бекирица нива            ІІІ 0.902
037132 Бекирица нива ІІІ 0.201
037135 Бекирица нива ІІІ 0.181
037144 Бекирица нива           ІІІ 0.500
037152 Бекирица нива            V 0.097
049581 Денка Използв. ливада            ІІІ 1.265
651014 Топлико нива            ІІІ 0.979

 

042501 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 6.069
042502 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 3.230
042507 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 11.434
042508 Веловин дол Използв. ливада            ІІІ 4.260
042511 Веловин дол Пасище, мера            ІІІ 6.765
064059 ………………… Нива             ІІІ 0.928
064070 Равнище Нива            ІІІ 0.249
064071 Равнище Нива            ІІІ 0.329
018115 Веловин дол Нива            ІV 0.199
018118 Веловин дол Нива            ІV 0.999
018120 Веловин дол Нива            ІV 0.200
018127 Веловин дол Нива            ІV 0.286
062001 Прогоно Нива            ІV 9.773

 

038758 Чифлико Използв.ливада             VІ 1.708
049617 Денка Използв.ливада             ІІІ 0.425
054642 При Барбуци Пасище, мера             ІХ 0.555
054646 Лисичковата Пасище,мера             ІХ 0.923
054647 Шкундаци Пасище, мера             ІХ 1.874
054649 Шкундаци Пасище,мера             ІХ 7.976
054653 Равнище Пасище,мера             ІХ 0.586
054654 Равнище Пасище,мера             ІХ 0.926
054655 Равнище Пасище,мера             ІХ 0.903
054662 Равнище Пасище,мера             ІХ 0.506
054663 Равнище Пасище,мера             ІХ 0.376
054664 Равнище Пасище,мера             ІХ 11.288
054665 Равнище Пасище,мера             ІХ 0.841
054679 Равнище Пасище,мера             ІХ 79.600
038738 Чифлико нива             VІ 3.098
038752 Чифлико нива             VІ 0.732
038755 Чифлико нива             VІ 3.011
000555 Шундула Използв. ливада             ІХ 61.143
000556 Шундула Пасище, мера             V 13.637
033034 Ширините Нива             V 0.251

 

028013 Шаварище Нива            V 4.101
028016 Шаварище нива            V 5.902
047523 При селото нива            ІІІ 0.451
047542 При селото нива            ІІІ 1.706
049595 Денка Използв. ливада            ІV 5.753
049631 Денка Използв. ливада             ІІІ 1.274
049651 Денка Използв. ливада             ІІІ 1.829
052541 Доло Нива            ІІІ 5.970
054666 Равнище Изп. ливада             ІІІ 10.515
054696 Равнище Изп. ливада            ІV 11.354

 

019027 Кулата нива            ІV 2.900
019047 Кулата нива            ІV 1.700
019074 Кулата нива            ІV 4.200
054577 Манчовица Нива            ІV 5.704
054669 Равнище Пасище, мера            ІV 5.706
055620 Присое Използв.ливада            V 8.182
058014 Чифлико Използв. ливада            ІV 6.920
056524 Димовлак Пасище, мера            V 5.550

 

 

064081 Равнище Нива             ІІІ 2.835
056519 Димовлак Пасище, мера            ІІІ 4.996
055546 Млечна рудина Пасище,мера            V 3.210
055535 Попова бара Използв. ливада            ІV 3.619
055534 Попова бара Използв. ливада            ІV 3.207
055515 Света вода Пасище, мера            ІІІ 4.147
055514 Света вода Пасище, мера            ІІІ 3.590
054671 Равнище Пасище, мера            ІХ 3.971
054673 Равнище Използв. ливада            ІХ 1.119
054680 Барата Пасище, мера            ІV 3.099
054682 Барата Пасище, мера            ІV 5.245
054604 Лисичковата Използв. ливада            V 3.150
054623 Барата Използв. ливада            ІV 3.395

 

038878 Чифлико Нива            VІ 9.307
038885 Чифлико Нива            VІ 2.332
039505 Огорски дол Пасище,мера             VІ 2.576
039517 Огорски дол Пасище, мера           VІ 2.215
039607 Огорски дол Нива            VІ 5.331
053531 Зубла Пасище, мера           V 6.381
053533 Зубла Пасище, мера           V 7.535
053536 Зубла Полска култура            ІV 5.519
054560 Барата Използв. ливада           ІІІ 8.959

 

029001 Дъбето Нива            ІV 13.428
029026 Дъбето Нива            V 28.140
032019 Цветаница Нива            ІV 10.002
032021 Цветаница Нива            ІV 4.699
065002 Топлико Нива            ІІІ 0.580
065009 Топлико Нива            ІІІ 1.000
062001 Прогоно Нива            ІV 9.773
026001 Света вода нива            ІV 4.674
026028 Света вода нива             ІV 6.493
026042 Света вода нива             ІV 3.306
026077 Света вода нива             ІV 2.498
027029 Соколовци нива              V 10.688
064079 Равнище нива            ІІІ 3.293
052535 Зубла нива             V 42.738
034015 Шундола нива             V 12.204
034019 Шундола нива            V 4.000
034029 Шундола нива           V 16.719

 

 

С. СЛАТИНО

Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Катег. Площ/ дка
1 030020 Градище Пасище, мера ІХ 672.369
2 030002 Магараница Пасище, мера ІХ 689.106
3 030024 Градище Пасище, мера ІХ 55.498
4 012007 Поляна Нива ІV 2.100
5 012009 Поляна Нива ІV 2.500
6 012010 Поляна Нива ІV 3.000
7 013008 Падина Нива ІХ 5.500
8 013009 Падина Нива ІХ 5.199
9 013010 Падина Нива ІХ 3.512
10 013015 Падина Нива ІХ 1.100
11 013018 Падина Нива ІХ 9.300
12 013021 Падина Нива ІХ 9.298
13 013030 Падина Нива ІХ 2.000
14 037007 неизвестна ливада ІХ 9.721
15 037008 неизвестна ливада ІХ 17.168

 

 

 

 

 

 

С. КОСАЧА

 

Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
1 116006 Умище Нива ІV 1.444
2 152011 Косачки рид Нива ІІІ 1.401
3 123045 Умище Нива ІХ 71.614
4 053029 Радов дол Ливада V 14.031
5 053028 Иванова кория Ливада V 3.431
 6 141006 Радов дол Нива V 11.861
7 143012 Иванова кория Нива V 2.000
8 140006 Тодорчица Нива V 10.499
9 140015 Тодорчица нива V 12.107
10 140022 Тодорчица Нива V 11.233
11 140001 Тодорчица Нива V 13.328
12 088001 Адж. слог Нива VІІI 14.607
13 126004 Адж. слог нива VІІI 49.985
14 087006 Адж. слог Нива VІІI 17.926
15 087001 Адж. слог нива VІІI 10.099
16 171025 Писани пояти нива IX 10.628
17 124070 Дъбо Ливада ІV 12.547
18 077007 Радибошки ливади нива VIII 3.773
19 078006 Радибошки ливади нива VIII 8.477
20 076116 Радибошки ливади Ливада III 1.996
21 072013 Разкръске нива ІX 1.122
22 155005 Кофильо нива ІX 11.889
23 061004 Кофильо нива ІX 6.360
24 066013 Разкръске ливада ІX 23.231
25 076124 Радибошки ливади ливада ІII 25.203
26 171024 Писани пояти нива IX 44.386
27 171026 Писани пояти нива IX 32.563
28 171027 Писани пояти нива IX 8.176
29 171028 Писани пояти нива IX 3.187
30 087005 Адж. слог нива VIII 3.832
31 114010 Конярица ливада IV 2.684
30 114031 Конярица ливада IV 2.378

 

 

С. РАКИЛОВЦИ

 

Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
112002 Дяковото Нива 4.100
060030 Орниче Нива 5.600
035030 При Валого Изост. Нива ІV 7.540
035024 При Валого Изост. нива V 8.295
035031 Долни кории Изост. нива ІV 5.100
036001 Поятище  Изост.Нива V 4.695
036006 Поятище  Изост. Нива V 10.814
036026 Над Поята Изост. Нива ІV 23.534
043001 Пл. Осое Изост. нива Х 31.009
014026 До къщи Изост. Нива V 31.035
015020 На Дъбо Изост. Нива V 33.212
036060 Под Средни рид Изост. Нива V 195.887
048001 Над Поята Изост. нива V 9.560
003001 Над Поята Пасище, мера ІХ 52.971
005005 Голема ровина Пасище, мера ІХ 16.311
008001 ГОЛЕМО ОСОЕ Използв. ливада ІХ 12,293
009012 ЗГЛЕДИЩЕ Изост. Тр. насажд. V 11.042
009013 ЗГЛЕДИЩЕ Пасище, мера ІХ 1,860
009016 ЗГЛЕДИЩЕ Пасище, мера ІХ 6,488
010001 СТАМИРНИЦА Пасище, мера V 5,819
011003      ТОНЧОВАТА Пасище, мера V 0.638
012006  Дълга ливада ливада V 0.643
013011 ДО КЪЩИ Ливада V 0.259
013023 ДО КЪЩИ Ливада V 1,825
013029 ДО КЪЩИ Ливада V 4,698
013030 ДО КЪЩИ Пасище, мера V 6,696
014015 ДО КЪЩИ Ливада V 1.393
014026 ДО КЪЩИ Изост. нива V 31.035
014031 ДО КЪЩИ Ливада V 5,625
014037 ДО КЪЩИ Изост. нива V 9.220
014039 ДО КЪЩИ Ливада V 8,247
014045 ОРНИЩЕТО Изост. нива V 36.221
014046 ОРНИЩЕТО Пасище, мера V 43,643
015006 НАД ПОЯТА Изост. нива V 1.796
015016 НА ДЪБО Пасище, мера V 33,396
015020 НА ДЪБО Изост. нива V 33.212
015025 МАКЛИЧЕТО Изост. нива V 2.415
015031 НА ДЪБО Пасище, мера V 2,041
015061 ЗАД ПАНЕВИ Пасище, мера V 1.716
015066 ЗАД ПАНЕВИ Пасище, мера V 6,786
019001 ДРЕНО Пасище, мера ІХ 7,071
020001 ДРЕНО Пасище, мера ІХ 24,031
021001 ДРЕНО Пасище, мера ІХ 5,566
022001 ДРЕНО Пасище, мера ІХ 4,514
023001 ДРЕНО Пасище, мера ІХ 16,201
024001 ДРЕНО Пасище, мера ІХ 9,707
025001 КИТКА Ливада ІХ 0,251
025010 КИТКА Ливада ІХ 5,411
025011 КИТКА Ливада ІХ 6,742
025017 КИТКА Ливада ІХ 12,672
028001 ПЛОЧИ Пасище, мера ІХ 22,930
028016 ПЛОЧИ Пасище, мера ІХ 2,173
028018 ДЪЛГО ЛИВАГЕ Пасище, мера ІХ 14,231
033001 ПРИ ВАЛОГО Пасище, мера ІХ 4,762
035020 ДОЛНИ КОРИИ Изост. нива IV 65.170
035030 ПРИ ВАЛОГО Изост. нива IV 7.540
035031 ДОЛНИ КОРИИ Изост. нива IV 5.100
036001 ПОЯТИЩЕ Изост. нива V 4.695
036006 ПОЯТИЩЕ Изост. нива V 10.814
036015 ПОД СРЕДНИ РИД Изост. нива V 0.244
036018 ПОД СРЕДНИ РИД Изост. нива V 0.865
036021 КЮРКЧИЙСКОТО Изост. нива V 2.657
036022 Б. ЗЕМЯ Изост. нива V 2.470
036030 ПОД СРЕДНИ РИД Изост. нива V 2.715
036046 ПОД СРЕДНИ РИД Изост. нива X 2.405
036052 НАД ПОЯТА Изост. нива X 7.401
036054 НАД ПОЯТА Изост. тр, насажд. X 1.975
036055 НАД ПОЯТА Изост. нива X 0.838
036056 НАД ПОЯТА Изост. нива X 0.747
036060 ПОД СРЕДНИ РИД Изост. нива V 195.887
039012 ВЕЛИЧКИНО Изост. нива V 24.027
041001 МАЛИ РИД Изост. нива X 2.778
041008 ПЛ. ОСОЕ Изост. нива X 5.441
041017 ПЛ. ОСОЕ Изост. нива X 8.019
042003 ПЛАДНИЩЕ Изост. нива X 9.053
043001 ПЛ. ОСОЕ Изост. нива X 31.009
044002 АНТОНОВОТО Ливада Х 7,702
044006 АНТОНОВОТО Ливада Х 1,795
048001 НАД ПОЯТА Изост. нива V 9.560
048006 ДОЛНО СЕЛИЩЕ Изост. нива V 2.853
048017 ДОЛНО СЕЛИЩЕ Пасище, мера Х 6,660
048020 ГУВНИЦА Пасище, мера Х 0.513
049001 ПРИ ЗАРЕ Изост. нива Х 2.445
055014 КРУШИТЕ Ливада 2,930
055015 КРУШИТЕ Ливада 3,645
055017 КРУШИТЕ Ливада 3.624
057002 КРУШИТЕ Изост. нива 6.145
057004 КРУШИТЕ Изост. нива 1.378
057014 ПОД КЪЩИ Изост. нива 0.949
057019 КРУШИТЕ Изост. нива 5.039
057030 КРУШИТЕ Изост. нива 4.162
057034 КВ. ПАДИНА Изост. нива 4.289
057036 КРУШИТЕ Изост. нива 0.481
057038 КРУШИТЕ Изост. нива 9.971
058002 ПАНЕВА МАХАЛА Изост. тр. насажд. 5.607
058011 ПОД КЪЩИ Ливада 14,537
058014 ПАНЕВА МАХАЛА Ливада 4,599
058019 ПАНЕВА МАХАЛА Ливада 2,208
058021 КРУШИТЕ Изост. нива 4.296
058036 ПАНЕВА МАХАЛА Ливада 3.609
058047 ПОД КЪЩИ Изост. нива 6.294
058052 ПОД КЪЩИ Изост. нива 0.354
058053 ПОД КЪЩИ Изост. нива 4.553
058054 АН. ДОЛ Изост. нива 5.459
058055 АН. ДОЛ Изост. тр. насажд. 1.587
058059 КЪЩИ Изост. нива 1.892
058075 Д. СЕЛИЩЕ Изост. нива 3.728
058076 Д. СЕЛИЩЕ Ливада 0.770
058078 ПАНЕВА МАХАЛА Ливада 0.745
058090 ПАНЕВА МАХАЛА Ливада 8.634
058092 ПАНЕВА МАХАЛА           Ливада 3.232
059001 КРЪСТО         Ливада 5.093
059003 КРЪСТО         Ливада 5.112
059004 КРЪСТО Пасище, мера 6,676
062001 АНАКИН ДОЛ Пасище, мера ІV 13,708
062002 АНАКИН ДОЛ Ливада ІV 1.468
062013 КРЪСТО Пасище, мера 3,227
063009 ЛЮСПОВИТЕ Ливада ІV 4.654
066001 ФАР.ПРИСОЕ Ливада ІХ 24,919
066004 ФАР. ПРИСОЕ Ливада ІV 2.754
067001 ФАР.ПРИСОЕ Пасище, мера ІV 21,692
068002 ГОРНО СЕЛИЩЕ Ливада ІV 0.695
111002 ПОД ЛЕШКЕ Ливада 34,384
112002 ДЯКОВОТО нива 4.100
112005 КОЛЧУКАР нива 0.880
113005 Д.СЕЛИЩЕ Пасище, мера 3,637
114001 АН.ЛИВАДА Пасище, мера 15,541
118046 СРЕЩУ СЕЛОТО Пасище, мера ІХ 28,016
118016 Загорчев дол Пасище, мера ІХ 108.484

 

 

 

 

С/ ЧЕПИНО

Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване     Категория Площ/ дка
1 000005 Чепино нива        VІІ 24.750
2. 000120 Чепино нива        VІІ 136.357
3 136001 Чепино Изп. ливада        ІХ 116.336

 

 

С. СВЕТЛЯ

 

 

Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
029007 Отжиница Нива 4.498
029010 Отжиница Зеленчукова култура 2.871
029020 Отжиница Нива 0.575
029022 Отжиница  Нива 1.171
029028 Каменитото Нива 0.812
029062 Отжиница Използв. ливада 1.244
029073 Отжиница Нива 1.495
029075 Отжиница Пасище, мера 0.366
029076 Отжиница Пасище, мера 0.833
029084 Отжиница нива 2.122
029088 Отжиница Използв. ливада 0.552
029103 Отжиница Нива 2.190
029109 Отжиница Нива 0.772
029111 Отжиница Пасище, мера 7.037
029113 Отжиница Нива 1.432
027020 Череша Използв. ливада Х 7.334
027049 Череша  Използв. ливада Х 0.086
024001 Чифлика Нива V 5.275
025004 Присое Полска култура Х 36.337
025005 Присое Полска култура Х 13.388
028003 Петкова поята Използв. ливада Х 26.809
027001 Череша Пасище, мера Х 150.054
025011 Присое нива Х 24.281
025013 При Крушите Нива Х 5.439
023088 Дъбрава Изпозлв. ливада V 13.183
023107 Дъбрава Пасище, мера ІV 47.010
023144 Дъбрава Използв. ливада V 25.707
018005 Локмите Нива V 7.835
018032 Локмите нива V 9.431
028023 Друм Нива Х 8.856
030005 Драмжика Използв. ливада ІХ 12.979
030001 Драмжика Използв. ливада ІХ 28.931
029092 Отженица Нива 2.761
028015 Петкова поята Пасище, мера Х 52.321
021083 Дж. чукар Пасище, мера Х 15.007
021076 Дж. чукар Използв. ливада ІV 22.029
025027 Присое Пасище, мера Х 52.00
025028 Присое Пасище, мера Х 90.00
025029 Присое Пасище, мера Х 29.00
018031 Локмите нива V 3.792
018033 Локмите нива V 8.193
019067 Локмите Изп. ливада V 61.138
019100 Грънчарска махала Изп. ливада V 15.325

 

 

 

 

С. КОВАЧЕВЦИ

 

 

Номер по ред Номер на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ/дка
1 080002 Куслук Нива ІХ 0.890
2 077036 Куслук Пасище, мера ІХ 0.520
 3 077032 Куслук Нива изост.тр. насажд. ІХ 4.309
4 079012 Куслук Изост.тр. насажд. ІХ 3.047
5 071009 Обешеник Пасище, мера 33.067
 6 078003 Куслук Нива ІХ 7.880
7 080004 Куслук  Нива ІХ 6.010
8 066004 Иловица Нива ІІІ 0.720
9 066008 Иловица Нива ІІІ 8.886
10 044014 Иловица Нива 2.290
11 047002 Косачки рид Нива ІІІ 8.910
12 066002 Иловица Нива ІІІ 20.636
13 002002 Аматица Пасище, мера VІІІ 2.168
14 003001 При Ровината Пасище, мера VІІІ 12.760
15 044019 Иловица Пасище, мера 1.834
16 037011 Иловица Пасище, мера VІІІ 78.211
17 001001 Аматица Изост.тр. насаждения VІІІ 12.995
18 095013 Горни ливади Изост.тр. насажд. ІХ 15.573
19 030002 Косачки рид Нива ІІІ 1.705
20 070001 Лаженски рид Пасище, мера VІІ 31.050

 

 

 

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 16.03.2016 год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 17.03.2016 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 16.03.2016 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 16.03.2016 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

Обявление