Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е № 9 / 16.02.2016 г.

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за Изменение на КП – попълване на нов имот пл.номер 1 и съществуващите сгради по КП  с.Ракиловци на Александър Добринков Николов

            С  проекта за  Изменение на КП – попълване на нов имот пл.номер 1 и съществуващите сгради по КП  с.Ракиловци на Александър Добринков Николов

  заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА: