Актуална тема » З А П О В Е Д № РД-460/22.12.2015г.

На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл. 75а, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, доклад на комисията, назначена със Заповед № РД-293/04.08.2015 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие”–Перник , Споразумение с вх.№ 1/29.11.2015 г. и Споразумение с вх.№ 2/29.11.2015 г. в  Общинска служба по земеделие – Ковачевци по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ,

О Д О Б Р Я В А М:

        I. Разпределението на масивите за ползване в землището на с.Егълница, община Ковачевци, област Перник, съгласно подписаното между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2015/2016 година, окончателният регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ и карта за ползването, които са неразделна част от настоящата заповед.

II. Разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ за землището на с.Егълница, община Ковачевци, област Перник между ползвателите, както следва:

 

 

№ по ред

 

 

Ползвател

 

Разпределени земи по

чл. 37в,

ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

 

Средна рентна вноска, съгласно §2е от ЗСПЗЗ

Сума за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД „Земеделие”-Перник

ОЗ

ПМЛ

1

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД

317.574 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

3175.74 лв.

2

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД

324.014 дка

10.00 лв.

-

3420.14 лв.

3

Йордан  Григоров Беловски

5.562 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

55.62 лв.

4

Станко Асенов Димитров

247.272 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

2472.72 лв.

5

Емил Симеонов Александров

7.047 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

70.47 лв.

6

Методи Симеонов Методиев

209.514 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

2095.14 лв.

7

Асен Иванов Георгиев

35.214 дка

-

10.00 лв.

352.14 лв.

8

Иван Янков Джегалски

3.396 дка

10.00 лв.

-

33.96 лв.

9

Бойко Стоянов Ивков

1.470 дка

10.00 лв.

-

14.67 лв.

10

Сашо Георгиев Драгомиров

114.733 дка

-

10.00 лв.

1147.33 лв.

11

Тихомир Василев Славчев

137.858 дка

10.00 лв.

-

1378.58 лв.

12

Асен Станков Джегалски

1125.934 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

11259.34 лв.

13

Милица Руменова Василева

201.242 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

2012.42 лв.

14

Сара Георгиева Тодорова

50.132 дка

10.00 лв.

10.00лв.

501.32 лв.

15

Цветелин Георгиев Кирилов

48.074 дка

10.00 лв.

10.00 лв.

480.74 лв.

*ОЗ-обработваема земя;  ПМЛ-пасища, мери и ливади

 

III. На основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, всеки ползвател на земеделски земи, на който по т.II. от настоящата заповед са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие“-Перник сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от Областна дирекция „Земеделие”-Перник на правоимащите лица въз основа на настоящата заповед в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, съгласно настоящата заповед, се прилага чл. 34, ал. 6 от ЗСПЗЗ по искане на директора на Областна дирекция „Земеделие”-Перник, отправено до кмета на общината.

 БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-ПЕРНИК:

            „ОББ” АД – КЛОН ПЕРНИК

            IBAN: BG49UBBS80023300251910

            BIC: UBBSBGSF

 

IV. Съгласно чл. 37в, ал. 4 , изречение второ от ЗСПЗЗ , включвам имоти с начин на трайно ползване полски пътища, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател, както следва:

 

Имот №

в КВС

Начин на трайно ползване

Ползвана площ

/дка/

Ползвател /три имена на ФЛ/име на ЮЛ/
017019 Полски път

1.999

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
017078 Полски път

1.582

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
017098 Полски път

1.940

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
017098 Полски път

1.108

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
017121 Полски път

0.201

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020051 Полски път

0.320

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020082 Полски път

0.992

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020082 Полски път

0.191

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020138 Полски път

0.519

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020154 Полски път

0.430

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020175 Полски път

3.755

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
020175 Полски път

0.905

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037001 Полски път

0.057

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037002 Полски път

1.175

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037023 Полски път

0.931

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037053 Полски път

0.137

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037087 Полски път

1.475

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037087 Полски път

1.192

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037088 Полски път

0.150

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037138 Полски път

0.210

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
037139 Полски път

0.220

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
060005 Полски път

1.376

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
060012 Полски път

0.420

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
060024 Полски път

1.398

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
060034 Полски път

0.246

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
063034 Полски път

0.379

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
063035 Полски път

0.340

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
063036 Полски път

0.365

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
063036 Полски път

0.302

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
000002 Полски път

0.584

Асен Станков Джегалски
000041 Полски път

1.229

Асен Станков Джегалски
000508 Полски път

1.481

Асен Станков Джегалски
000618 Полски път

0.363

Асен Станков Джегалски
000792 Полски път

0.498

Асен Станков Джегалски
010030 Полски път

1.238

Асен Станков Джегалски
010049 Полски път

0.394

Асен Станков Джегалски
010056 Полски път

1.521

Асен Станков Джегалски
010058 Полски път

0.583

Асен Станков Джегалски
014030 Полски път

1.220

Асен Станков Джегалски
015003 Полски път

0.624

Асен Станков Джегалски
015018 Полски път

0.467

Асен Станков Джегалски
016007 Полски път

0.578

Асен Станков Джегалски
016011 Полски път

1.087

Асен Станков Джегалски
017078 Полски път

0.505

Асен Станков Джегалски
020154 Полски път

1.204

Асен Станков Джегалски
020163 Полски път

0.230

Асен Станков Джегалски
020175 Полски път

0.410

Асен Станков Джегалски
025008 Полски път

1.051

Асен Станков Джегалски
026002 Полски път

0.942

Асен Станков Джегалски
026011 Полски път

1.164

Асен Станков Джегалски
026012 Полски път

1.706

Асен Станков Джегалски
026049 Полски път

0.601

Асен Станков Джегалски
026062 Полски път

0.234

Асен Станков Джегалски
026062 Полски път

0.372

Асен Станков Джегалски
026072 Полски път

1.039

Асен Станков Джегалски
026073 Полски път

0.529

Асен Станков Джегалски
027003 Полски път

0.221

Асен Станков Джегалски
027008 Полски път

0.694

Асен Станков Джегалски
027023 Полски път

0.898

Асен Станков Джегалски
031007 Полски път

0.012

Асен Станков Джегалски
031049 Полски път

0.109

Асен Станков Джегалски
031066 Полски път

0.734

Асен Станков Джегалски
038791 Полски път

0.510

Асен Станков Джегалски
039561 Полски път

0.798

Асен Станков Джегалски
061007 Полски път

0.936

Асен Станков Джегалски
061013 Полски път

0.634

Асен Станков Джегалски
063034 Полски път

0.179

Асен Станков Джегалски
063034 Полски път

0.669

Асен Станков Джегалски
063035 Полски път

0.381

Асен Станков Джегалски
063036 Полски път

0.851

Асен Станков Джегалски
063036 Полски път

0.212

Асен Станков Джегалски
064060 Полски път

0.584

Асен Станков Джегалски
650012 Полски път

0.372

Асен Станков Джегалски
037139 Полски път

0.120

Бойко Стоянов Ивков
037002 Полски път

0.498

Емил Симеонов Александров
651001 Полски път

0.448

Иван Янков Джегалски
053255 Полски път

0.457

Йордан  Григоров Беловски
017001 Полски път

2.213

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
023019 Полски път

2.815

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
023019 Полски път

1.397

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
023048 Полски път

1.190

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
023090 Полски път

0.490

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
035005 Полски път

0.844

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
035005 Полски път

0.179

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
036004 Полски път

0.567

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
036009 Полски път

0.888

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
048515 Полски път

0.267

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
051402 Полски път

0.350

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
059001 Полски път

1.056

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
059023 Полски път

1.567

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
059045 Полски път

0.865

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
059120 Полски път

3.503

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
059135 Полски път

1.433

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
059140 Полски път

0.091

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
651001 Полски път

0.598

„КИМ-2014-М.МЕТОДИЕВ” ЕООД
018003 Полски път

0.963

Методи Симеонов Методиев
018014 Полски път

0.394

Методи Симеонов Методиев
018060 Полски път

1.118

Методи Симеонов Методиев
018076 Полски път

0.455

Методи Симеонов Методиев
018078 Полски път

3.231

Методи Симеонов Методиев
018078 Полски път

0.318

Методи Симеонов Методиев
018108 Полски път

0.523

Методи Симеонов Методиев
066001 Полски път

0.323

Методи Симеонов Методиев
066027 Полски път

0.131

Методи Симеонов Методиев
066028 Полски път

0.127

Методи Симеонов Методиев
000318 Полски път

0.038

Милица Руменова Василева
000508 Полски път

0.062

Милица Руменова Василева
013008 Полски път

0.429

Милица Руменова Василева
013021 Полски път

2.683

Милица Руменова Василева
024014 Полски път

0.773

Милица Руменова Василева
024056 Полски път

1.080

Милица Руменова Василева
029010 Полски път

2.038

Милица Руменова Василева
029022 Полски път

0.470

Милица Руменова Василева
029029 Полски път

1.145

Милица Руменова Василева
060005 Полски път

0.137

Милица Руменова Василева
065001 Полски път

1.885

Милица Руменова Василева
033010 Полски път

0.076

Станко Асенов Димитров
033071 Полски път

0.273

Станко Асенов Димитров
033079 Полски път

1.618

Станко Асенов Димитров
033086 Полски път

0.094

Станко Асенов Димитров
049241 Полски път

0.343

Станко Асенов Димитров
031007 Полски път

0.148

Тихомир Василев Славчев
031033 Полски път

0.587

Тихомир Василев Славчев
033033 Полски път

0.431

Тихомир Василев Славчев
033042 Полски път

0.599

Тихомир Василев Славчев
033043 Полски път

3.954

Тихомир Василев Славчев
033047 Полски път

0.642

Тихомир Василев Славчев
033087 Полски път

0.398

Тихомир Василев Славчев
033092 Полски път

0.046

Тихомир Василев Славчев
038739 Полски път

0.231

Тихомир Василев Славчев
038742 Полски път

1.426

Тихомир Василев Славчев
048527 Полски път

0.024

Тихомир Василев Славчев
033033 Полски път

0.027

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
041131 Полски път

0.284

„КИМ-90-К.СИМЕОНОВ-Ж.МЕТОДИЕВА” ЕООД
034014 Полски път

1.101

Асен Иванов Георгиев
050522 Полски път

0.105

Асен Иванов Георгиев
050421 Полски път

1.062

Асен Станков Джегалски
038144 Полски път

0.236

Милица Руменова Василева
038146 Полски път

0.073

Милица Руменова Василева
048515 Полски път

0.449

Милица Руменова Василева
048527 Полски път

0.157

Милица Руменова Василева
038082 Полски път

0.157

Сара Георгиева Тодорова
038144 Полски път

0.263

Сара Георгиева Тодорова
038146 Полски път

0.458

Сара Георгиева Тодорова
000041 Полски път

0.620

Сашо Георгиев Драгомиров
000508 Полски път

0.074

Сашо Георгиев Драгомиров
000618 Полски път

0.267

Сашо Георгиев Драгомиров
011020 Полски път

0.083

Сашо Георгиев Драгомиров
000254 Полски път

0.282

Цветелин Георгиев Кирилов
028007 Полски път

0.699

Цветелин Георгиев Кирилов
028008 Полски път

0.432

Цветелин Георгиев Кирилов
049247 Полски път

0.024

Цветелин Георгиев Кирилов
050421 Полски път

1.164

Цветелин Георгиев Кирилов
051248 Полски път

0.606

Цветелин Георгиев Кирилов
051248 Полски път

0.120

Цветелин Георгиев Кирилов
054217 Полски път

0.426

Цветелин Георгиев Кирилов
054351 Полски път

0.715

Цветелин Георгиев Кирилов
055288 Полски път

0.105

Цветелин Георгиев Кирилов

 

За имотите по т. ІV. от настоящата заповед,  да се приложи процедурата по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

На основание чл. 37в, ал. 5 от ЗСПЗЗ, настоящата заповед заедно с окончателните регистър и карта на ползването да се обяви в кметството на с.Егълница, в сградата на Общинска служба по земеделие – Ковачевци, както и да се публикува на интернет страниците на Община Ковачевци и на Областна дирекция „Земеделие“-Перник.

Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Съгласно чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ  обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

АННА ЦВЕТКОВА     - п -

Директор  на  ОД „Земеделие” – Перник

Zapoved.Egalnica