Актуална тема » О Б Я В Л Е Н И Е

На основание  чл.77, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и   Заповед №РД 43/15.02.2016 год.


О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:

За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар

Ниви  VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар

Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 6.60 / шест лева и шестдесет стотинки/ на декар

Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар

за срок от една стопанска година /2015-2016/ на следният имот- частна общинска собственост:

с. Чепино

000058 -местност “Чепино” пасище с храсти, девета категория 557.210 дка

Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите,  внесен в касата на община Ковачевци, до 18.03.2016 год.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 21.03.2016 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.

Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.

Тръжна документация може да се закупи  на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.03.2016 год. включително.

Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.

Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 18.03.2016 год. в деловодството на община Ковачевци.

Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.

обява търг под наем зем.земи 2016 2